Strandskyddsdispens

Strandskyddet är till för att främja tillgången till stränder för friluftsliv samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Om särskilda skäl finns, kan du få dispens från strandskyddet.

Allmänt om strandskydd

Strandskydd råder vid sjöar och vattendrag enligt 7 kap. 13-18 §§ miljöbalken. Syftet med strandskyddet är att främja tillgången till stränder för friluftsliv, motverka privatisering och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet i Grums kommun varierar från 100 till 300 meter upp på land från strandlinjen och lika många meter ut i vattnet.

Kontakt

Kommunens byggnadsinspektör kan svara på hur stort område som är strandskyddat vid våra sjöar och vattendrag i Grums och om det finns detaljplan eller om samlad bebyggelse gäller.

När lämnas dispens?

Kommunstyrelsen kan medge strandskyddsdispens om man bedömer att det finns ett särskilt skäl för detta. Det kan vara om det finns en etablerad tomtplats, eller att en större väg bryter av stranden eller att en lucka finns mellan två tomter som gör marken otillgänglig för allmänheten.

Beslutet

Om kommunstyrelsen kan medge strandskyddsdispens ska en tomtplatsbegränsning anges i beslutet. Beslutet ska skickas till Länsstyrelsen som kan överklaga nämndens beslut inom tre veckor efter att de har tagit del av beslutet.

Ansökan om strandskyddsdispens

Handlingar som lämnas in vid ansökan om strandskyddsdispens:

  • Blankett med beskrivning om vad som ska utföras. Använd blankett för Ansökan om strandskyddsdispens.
  • Måttsatt situationsplan skala 1:500 eller 1:1000.
  • Karta med markering där ansökan gäller, skala 1:10000.

E-tjänst och blanketter

Du kan använda vår blankett för ansökan om strandskyddsdispens.

Bo & bygga - Plan & bygg - Ansökan om strandskyddsdispens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad du får och inte får göra

Inom en tomt som du har rätt att stängsla in får du göra följande utan dispens från strandskyddet. Det är under förutsättning att du inte väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter:

  • göra mindre tillbyggnader om du behåller samma ändamål, till exempel bygga till ett bostadshus eller fritidshus. Detta kräver dock bygglov, om huset ligger inom samlad bebyggelse eller detaljplan
  • uppföra andra normala markanläggningar i nära anslutning till huvudbyggnad.

Inom ett strandskyddsområde får du inte utan kommunens tillstånd (strandskyddsdispens):

  • uppföra en ny byggnad inklusive friggebod. Länsstyrelsen har dock beslutat att komplementbyggnader på tomten som förläggs längre från stranden än nuvarande byggnad ej kräver dispens. Bygglovsplikten gäller som vanligt
  • ändra en byggnad så att den tillgodoser ett annat ändamål än den tidigare har använts till, till exempel göra om en sjöbod eller ett båthus till ett fritidshus. Ändrat ändamål kräver också bygglov
  • förbereda mark för ny eller ändrad bebyggelse
  • utföra andra anläggningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett annars allemansrättsligt område genom privatiserande åtgärder. Exempel på sådana anläggningar är bryggor (även flytbryggor) och pirar, staket, grillplatser, trädgårdsgångar, trädgårdsland, bersåer, gräsmattor, flaggstänger, lekplatser, tennisbanor, vägar och parkeringsplatser
  • utföra åtgärder som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter t.ex. strandskoning och muddring.

Även om strandskyddsdispens ej krävs så kan tillstånd enligt andra regler erfordras. Kommunstyrelsen är tillsynsmyndighet för hur strandskyddsreglerna efterlevs. Om det finns misstanke om miljöbrott är man skyldig att åtalsanmäla.

Uppdaterad: 2023-09-04