Anhörigstöd

Kommunens anhörigstöd är till för dig som vårdar eller hjälper en yngre eller äldre närstående med långvarig sjukdom, funktionsvariation, beroende eller missbruk.

Händer i närbild

Foto: Mostphotos

Vi utgår alltid från din unika situation och dina behov

Ibland kan det kännas ensamt, orosfyllt och tungt att vårda och hjälpa en närstående. För att kommunen ska kunna ge ett så bra stöd som möjligt till dig som är anhörig har all personal inom hela socialtjänstområdet ett anhörigperspektiv.

Det handlar om att uppmärksamma kundens behov av sin anhöriga och att vara lyhörd även för deras behov och innebär till exempel att:

 • samverka med anhöriga
 • erbjuda anhöriga att delta i utredning och uppföljning där detta är möjligt utifrån sekretessbestämmelserna
 • ta hänsyn till anhörigas synpunkter vid bedömningen av behov och i utförandet
 • utreda anhörigas behov och informera om kommunens stöd
 • hålla regelbunden kontakt och följa upp insatserna
 • se till att sjukvården och socialtjänsten samverkar.

Vi utgår alltid från din unika situation och dina behov och har som mål att ge stödet ute i verksamheterna.

Stöd till anhöriga utan biståndsprövning

Vissa insatser från kommunen ges utan att de behöver biståndsprövas. Exempel på sådana insatser är:

Biståndsinsatser till dig som är anhörig/närstående

Kommunen beviljar bistånd för insatser som är riktade direkt till dig som är anhörig eller närstående som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Det kan till exempel handla om:

Biståndsinsatser riktade till dig som är anhörig

Du som är anhörig och som vårdar en närstående har rätt att ansöka om stöd för egen del. Det finns inga begränsningar avseende den typ av stöd som den anhöriga kan ansöka om. Exempel på insatser är praktisk hjälp i hemmet. Stödet utformas efter ditt behov och önskemål, så långt det är möjligt utifrån ett anhörigperspektiv.

Biståndsinsatser enligt LSS

Det finns en rad insatser som kan beviljas personer med funktionsvariation enligt LSS som samtidigt utgör en avlastning för anhöriga. Nedan följer kort information om sådana insatser:

 • Avlösarservice i hemmet innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Avlösarservice kan ges både som regelbunden insats och vid akuta situationer med kort varsel.
 • Korttidsvistelse
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.
 • Daglig verksamhet
 • Personlig assistans

Så gör du för att ansöka

Kontakta biståndshandläggare för mer information och hjälp. Handläggarens uppgift är att lyssna på vad du vill ha för hjälp, utreda dina behov och pröva om du kan få det du ansöker om.

Uppdaterad: 2023-04-27