Så här jobbar vi

Jättestenskolan är en 4-9 skola. Det innebär att vi eftersträvar kontinuitet i elevernas utveckling från årskurs 4-9. Varje klass har sin/sina mentorer och alla klasser har ett eget hemklassrum.

Elev med dator

Foto: Grums kommun

Vårt skolområde

Sport- och simhall finns inom skolområdet. Idrottsplats, ishall och terräng-/orienteringsbanor, bibliotek mer mera finns inom gångavstånd.

Vi strävar mot Grums kommuns vision 2030 - en skola i framkant

Jättestenskolan väljer att fokusera på det positiva och har gemensamt tagit fram ett nytt arbetssätt som kommer att ta oss framåt när det gäller kunskapsutvecklingen på skolan. Alla medarbetare har fortbildats och tagit del av hur andra skolor har arbetat för att vända ett åtgärdande arbetssätt till ett förebyggande men framförallt främjande arbetssätt.

Det har många gånger varit svårt att skilja mellan dessa begrepp men kort sagt handlar det att ändra synsätt: Främjande handlar om att fokusera på att förstärka det vi vill se mer av, det som gynnar lärandet, förebygga handlar om att ta bort hinder i förväg när vi vet eller tror att det finns anledning, åtgärda handlar om problem som redan uppstått.

Tema- och utvecklingsområden läsår 21/22

Främjande arbete tar sikte på det positiva och pågår alltid utan
förekommen anledning. Det främjande arbetet är grunden för all
skolverksamhet och är en del av kontakten med eleverna.

Under läsåret 21/22 kommer vi att fokusera på följande temaområden:

 • Trygghet och trivsel – vi jobbar med att bygga relationer
  och att skapa trygghet och trivsel.
 • Framtidstro – våra elever ska tänka ”Jag kan bli vad jag vill”.
 • Hälsoresan – vad behöver vi för att må bra?
  Vi kommer att bjuda in föreläsare och hålla workshops under året.
 • Rörelse – vi har aktiva och organiserade raster. Rasterna utgör ungefär en femtedel av skoltiden. Det som händer på raster påverkar i stor utsträckning också miljön i klassrummet. Skolverket påtalar att det finns en stark koppling mellan fysisk aktivitet och
  prestationer i skolan.

Utvecklingsområden som vi kommer att fokusera på:

 • Studiero – vårt mål är att alla elever ska känna att de kan arbeta på ett sätt som gynnar deras inlärning på bästa sätt. Det finns en tydlig koppling mellan god studiemiljö och låg förekomst av kränkningar.
 • Öka andelen elever som uppger att de har någon vuxen att prata med i skolan – vårt mål är att eleverna på Jättestenskolan känner att vi vuxna ser dem, hör dem och bryr oss om dem, att vi har förmågan att leda dem och att vi tror på deras egna förmåga.
 • Minska risken att elever kränker varandra på sociala medier – vårt mål är att Jättestenskolans elever är trygga i sin sociala närvaro på nätet.

Plan mot kränkande behandling

Här kan du läsa mer om hur vi på Jättestenskolan aktivt arbetar för att motverka mobbing och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan Jättestenskolan

Uppdaterad: 2021-11-29