Grumsinitiativ 2021

Här finns samtliga initiativ för 2021 redovisade. Du kan enkelt se vilka olika beslut som hittills har tagits för varje initiativ. Totalt lämnades 33 initiativ in och ett initiativ som lämnades in 2020 togs upp igen. 14 initiativ skickades vidare för utredning.

1. Bygga om farthindret vid Jättestenskolan och komplettera med belysning
2. Inlämning av förbrukade glödlampor
3. Kurs om Värmland/Grums för barn i skolan
4. Gästparkering på Björknäsgatan
5. Belysning barkbanan Trulsön till Lassehall samt utsmyckning från E18 till Trulsön
6. Utveckling av ställplatserna vid Trulsön (fler platser, kiosk m.m.)
7. Utveckla Sävsjöleden
8. Bana för skridskoåkare på Långsjön och Grumsfjorden
9. Hastighetssänkning sträcka genom Liljedal
10. Övergångsställe och fartgupp på Karlslundsgatan mellan Sibylla och Lökenegatan
11. Parkeringsmöjligheter i Liljedal
12. Miljöförbättring mot väg
13. Starta upp förening och bygga betongskateboardpark
14. Farthinder i Slottsbron, speciellt på Strandgatan, Södra Villagatan samt Radhusgatan
15. Inhägnad hundlekhage
16. Starta ett museum om Grums
17. Äventyrsgolfbana till Grums
18. Bygga pickleballbanor i idrottsparken
19. Öppna upp björkskogen längs E18/45
20. Gratis bussresor med Värmlandstrafik för pensionärer
21. Flytt av staty från Åsgatan till Sveaparken
22. Övergångsställe med trafikljus över Gamla Vägen vid Ica Orrby
23. Förbättringar av gångstig mellan Ringvägen och Björknäsgatan
24. Skapa mer parkeringsplatser i Liljenäs med medfinansiering av kommunen
25. Utöka öppettiderna på återvinningscentralen
26. Ojämlik kulturskola
27. Aktivering av Grums kulturskola
28. Att daglig verksamhet bygger varmkomposter och vanliga komposter till olika verksamheter i kommunen
29. Gratis fixarservice till äldre
30. Lekplats i Borgvik
31. Lekpark i Borgvik
32. GC-vägen från Grönberg till Södra skolan delas med linje, en för cyklister och en för fotgängare
33. Cykelväg mellan Grums och Malsjö
34. Cykelväg/promenadväg till/mot Malsjö/Borgvik/Värmskog

1. Bygga om farthindret vid Jättestenskolan och komplettera med belysning

 • Initiativ: Bygg om farthindret på Gamla vägen vid Jättestenskolan, samt sätt upp belysning vid övergångsstället på farthindret.

 • Beslut: Initiativet om att bygga om farthindret vid Jättestenskolan och komplettera med belysning skickades inte vidare för utredning eftersom det redan pågår ett arbete med frågan. Område gata undersöker för tillfället vad som är möjligt.

2. Inlämning av förbrukade glödlampor

 • Initiativ: Komplettera med en container eller liknande för inlämning av förbrukade glödlampor på de platser där containrar finns för glaskross, plast, tidningar mm.

 • Beslut: Initiativet om inlämning av förbrukade glödlampor skickades inte vidare för utredning eftersom det är FTI AB som ansvarar för återvinningsstationerna och inte kommunen. Önskemålet skickas vidare till FTI för kännedom.

3. Kurs om Värmland/Grums för barn i skolan

 • Initiativ: Barnen ska ha Värmland/Grums på schemat.
  Inkluderar: Värmländska, vår fina dialekt som man hör allt mindre av. Kultur och historia, värmländsk mat, vilka industrier som funnits här. Människor som byggt vårt samhälle.

 • Beslut: Initiativet gällande en kurs om Värmland/Grums för barn i skolan skickades inte vidare för utredning eftersom det redan finns med i undervisningen. På lågstadiet läser man i SO ”Att leva i närområdet" där hemortens historia kommer med. Eleverna läser om sin kommun och lär sig om vad som finns i nutid, men även historiskt. Treorna läser Värmland med hela sitt rika innehåll av både historia och kultur. Skolan har också genomfört en Värmlandsresa alla år utom förra året.

  När det kommer till dialekter finns det med i årskurs 4-6 under "Språkbruk" i ämnet svenska. Den värmländska dialekten kommer även upp i många naturliga sammanhang under de första skolåren.

4. Gästparkering på Björknäsgatan

 • Initiativ: Iordningställ ett antal gästparkeringar nedanför
  violvägen på björknäsgatan, där det redan idag ställer sig bilar på gräsmattan nedanför ”pulkabacken” upp mot ljunggatan. För några år sedan breddades gatan för att ge utrymme för gång och cykel. Även skylt med parkeringsförbud finns. Det har blivit trångt och att få besökare med bil kan bli besvärligt.
 • Beslut: Initiativet om en gästparkering på Björknäsgatan skickades inte vidare för utredning eftersom det inte uppfyller kravet att gynna allmänintresset. Förslaget har istället skickats för kännedom till område gata.

5. Belysning barkbanan Trulsön till Lassehall samt utsmyckning från E18 till Trulsön

 • Initiativ: Eftersom gångstråket mellan Trulsön och Lassehall är väldigt populärt så vore det läckert med belysning längs med banan.
  Utveckla även stråket från E18 till Trulsön med uppställningsplatser,
  sittplatser, planteringar, bryggor och så vidare.
 • Beslut: Initiativet om belysning på barkbanan Trulsön till Lassehall samt utsmyckning från E18 till Trulsön skickades inte vidare för utredning. Sektor samhällsbyggnad och tillväxt tittar på en utvecklingsplan för utvalda punkter. Förslaget tas istället med i det arbetet.

6. Utveckling av ställplatserna vid Trulsön (fler platser, kiosk m.m.)

 • Initiativ: Uppställningsplatsen för husbilar nere vid Trulsön är väldigt populär och kan vidareutvecklas genom att fixa fler platser. En ytterligare utveckling är att öppna en mobil kiosk någonstans mellan nuvarande uppställningsplats och den nya. Sommarjobbare kan stå i kiosken och även sköta området. En summa kan swishas per natt.

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning. Sektor samhällsbyggnad och tillväxt tittar på en utvecklingsplan för utvalda punkter. Förslaget tas istället med i det arbetet.

7. Utveckla Sävsjöleden

 • Initiativ: Utveckla Sävsjöleden med spångar att gå på vid ett ofta
  vått parti. Det är cirka 100 meter långt och ligger på andra sidan sjön sett från campingen.

 • Beslut: Initiativet om att utveckla Sävsjöleden skickades inte vidare för utredning eftersom sektor samhällsbyggnad och tillväxt tittar på en utvecklingsplan för utvalda punkter. Förslaget tas istället med i det arbetet.

8. Bana för skridskoåkare på Långsjön och Grumsfjorden

 • Initiativ: Att vi tar tillvara på den kalla vintern och skrapar en bana för skridskoåkare på Långsjön och Grumsfjorden. Den lilla snö som kommit gör det svåråkt.
 • Beslut: Initiativet skickades till gata som önskemål. Eftersom hanteringen av Grumsinitiativ tar en viss tid, kommer inte isen att finnas kvar när initiativet är färdigbehandlad.

9. Hastighetssänkning sträcka genom Liljedal

 • Initiativ: Trafiken har en alldeles för hög hastighet på sträckan
  genom Liljedal. Förslaget är att sänka till 40 km/h. Sätt en skylt 200 meter före som informerar om kommande hastighet (40 km) och en
  skylt med digital visning av aktuell hastighet. 
 • Beslut: Initiativet om en hastighetssänkning på sträckan genom Liljedal skickades inte vidare för utredning eftersom ett arbete med frågan redan pågår. Område gata kommer att arbeta med hastighetsplanen där detta ingår.

10. Övergångsställe och fartgupp på Karlslundsgatan mellan Sibylla och Lökenegatan

 • Initiativ: Övergångsställe och fartgupp på Karlslundsgatan mellan Sibylla och Lökenegatan. Nu när vi fått fartgupp på Väsbyrakan vid infart till Karlbergs Gård och Ridskolan kör väldigt många Karlslundsgatan istället. Vägen har fått en mycket hög hastighet på senare tid och mycket fler fordon. Många gående korsar vägen och har behov av ett övergånställe och fartgupp.
 • Beslut: Initiativet om ett övergångsställe och fartgupp på Karlslundsgatan mellan Sibylla och Lökenegatan skickades inte vidare för utredning eftersom område gata redan utreder frågan.

11. Parkeringsmöjligheter i Liljedal

 • Initiativ: Under sommartid har Liljedal en brist på parkeringsmöjligheter. Om vi får en butik och en glassbutik kommer inte vår parkering vid hamnen att räcka till. Kycklingleden har haft otroligt många besökare under sommaren så en del får parkera vid hamnen eftersom parkering vid Buda badplats ej räcker till. Föreslår en utökning av nuvarande parkering.
 • Beslut: Initiativet om parkeringsmöjligheter i Liljedal skickades inte vidare för utredning eftersom det är bäst att avvakta på grund av eventuella etableringar som är på gång i området. Det finns ett behov av att titta närmare på frågan, men det är något som får ske längre fram.

12. Miljöförbättring mot väg

 • Initiativ:  Miljöförbättring mot väg genom att:
  - Höja upp den nedre jordvallen med ca 1,20 / 1,40 m för att minska
  buller mot trafik och järnväg.
  - Plantera en träddunge som förlängning på jordvallen.
  - Sätta ut parkbänkar på grönområdet vid anslagstavlan och mittemot St1.

 • Beslut: Initiativet om miljöförbättring mot väg skickades inte vidare för utredning eftersom det pågår ett arbete med att eventuellt anlägga en gång- och cykelväg längs sträckan. Om de åtgärder som föreslås i initiativet genomförs nu kan de behöva göras om eller tas bort om det blir aktuellt med gång- och cykelvägen.

  Den väg som beskrivs i initiativet är Trafikverkets. För att uppmärksamma dem på problemet med buller skickas det vidare till Trafikverket för kännedom

13. Starta upp förening och bygga betongskateboardpark

 • Initiativ: En betongskateboardpark där unga som gamla kan träffas och utföra fysisk aktivitet, såsom sparkcykel, bmx och skateboard. En fysiskt aktivitet för dom som inte passar in i en lagsport eller anpassade träningstider. Det ger orten mer liv och ungdomar hopp om en mer nytänkande kommun.

 • Beslut: Initiativet om att starta upp en förening och bygga en betongskateboardpark skickades inte vidare för utredning eftersom alla har möjlighet att starta upp en förening i kommunen, det är inte heller en kommunal angelägenhet att anlägga en betongskateboardpark. Det finns dock en mindre skatepark i Sveaparken.

14. Farthinder i Slottsbron, speciellt på Strandgatan, Södra Villagatan samt Radhusgatan

 • Initiativ: För allas säkerhet i Slottsbron vore det toppen om farthinder kan tillföras, speciellt på Strandgatan, Södra Villagatan samt Radhusgatan.

 • Beslut: Initiativet om farthinder i Slottsbron skickades inte vidare för utredning eftersom mätningar på gatan visar att det inte körs för fort. Det är ofta bättre att be polisen att göra hastighetskontroller. Polisen kommer därför att kontaktas.

15. Inhägnad hundlekhage

 • Initiativ: Göra en inhägnad hundlekhage. Där hundar kan leka inom ett inhägnat område. Gärna placerad på Gamla Slottsbron.

 • Beslut: En tidigare utredning visar att det skulle kosta cirka
  300 000 - 400 000 kronor att anlägga en funktionell hundrastgård. Det kräver även skötsel och underhåll. Då detta ansågs vara en för stor kostnad skickades initiativet inte vidare.

16. Starta ett museum om Grums

 • Initiativ: Starta ett museum i Grums. I Grums har vi bandy/Hockey, vi har brukets historia, Sveningvars. Oändligt mycket mer säkert när man bara börjar.

 • Beslut: Initiativet om att starta ett museum om Grums skickades inte vidare för utredning eftersom att starta upp ett museum inte är en kommunal angelägenhet.

17. Äventyrsgolfbana till Grums 

 • Initiativ: Anlägg en äventyrsgolfbana vid idrottsparken.
  Väljer man modellen ”äventyrsgolf” får man en anläggning som är väderokänslig och som kräver betydligt mindre underhåll än en traditionell minigolfbana. Investeringskostnad är cirka 600 000 kr för en 9 håls bana.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning. Beredningen ser positivt på om en förening eller ett företag vill starta en äventyrsgolfbana. Det är dock inte en kommunal angelägenhet.


18. Bygga pickleballbanor i idrottsparken   

 • Initiativ: Bygga pickleballbanor i idrottsparken. Förslagsvis anlägger man ett antal utomhusbanor i området vid idrottsparken och låter dessa vara tillgängliga för allmänheten med spontanspel utan kostnad. Fritidsbanken kan tillhandahålla racketar och bollar för utlåning och eventuellt försäljning av bollar.
 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning. Beredningen ser positivt på om en förening eller ett företag vill bygga pickleballbanor. Det är dock inte en kommunal angelägenhet.

19. Öppna upp björkskogen längs E18/45

 • Initiativ: Inled dialog/förhandling med berörda markägare för attt öppna upp längs E18/45 så att resenärer kan få ta del av utsikten mot Vänern och mot Gruvön.

 • Beslut: Initiativet om att öppna upp längs E18/45 skickades inte vidare för utredning eftersom Grums kommun endast är markägare på mindre delar av sträckan. Avverkning av träd längs berörda sträckan kan vara problematisk då träden i många fall ligger inom vägområdet. Detta innebär att specifika omständigheter och regler då behöver tas i beaktande.

20. Gratis bussresor med Värmlandstrafik för pensionärer

 • Initiativ: Alla pensionärer ska få åka gratis buss med Värmlandstrafik inom Grums samt förslagsvis en gratisresa i månaden till Karlstad.

 • Beslut: Initiativet skickades inte vidare för utredning. Region Värmland Kollektivtrafik har kontaktats och meddelat att frågan är en angelägenhet för kollektivtrafiken och att frågan inte är ett kommunalt ärende. Det betyder att Grums kommun inte kan fatta beslut om gratis bussresor.

21. Flytt av staty från Åsgatan till Sveaparken

 • Initiativ: Flytta statyn föreställande "den svenske skogsindustriarbetaren" från Åsgatan till Sveaparken.

 • Beslut: Initiativet om flytt av staty från Åsgatan till Sveaparken skickades inte vidare för utredning eftersom beredningsgruppen anser att statyn bör stå kvar på sin befintliga placering. Den nämnda statyn är även i behov av renovering och tillhör Grums Hyresbostäder AB.

22. Övergångsställe med trafikljus över Gamla Vägen vid Ica Orrby

 • Initiativ: Anlägga och ansvara för ett övergångsställe med trafikljus över Gamla Vägen vid Ica Orrby. Korsningen mellan Gamla Vägen och Orkullegatan/Billerudsgatan är svår att få överblick över och har mycket trafik vid vissa tider på dagen.

 • Beslut: Initiativet skickades vidare för utredning. Efter utredningen beslutades att initiativet kommer att genomföras i samband med byggnationen av busshållplats Orrby.

  Grums kommun har beviljats pengar för iordningsställande av busshållplatseren Orrby. Ett övergångsställe kan med fördel göras i samband med ombyggnationen av hållplatsen. Arbetena kommer att påbörjas under hösten 2021. Arbetet kommer inte att inkludera trafikljus.

23. Förbättringar av gångstig mellan Ringvägen och Björknäsgatan

 • Initiativ: Det är dagligen många som använder gångstingen mellan Ringvägen 7 och Ringvägen 9. Enligt en tomtgränskarta på Eniro finns en smal yta mellan dessa fastigheter som verkar tillhöra kommunen. Gör en bättre gångpassage genom detta skogsparti.

 • Beslut: Initiativet skickades vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fattade beslutet att avslå initiativet på grund av att det inte finns utrymme i budget att genomföra åtgärden.

24. Skapa mer parkeringsplatser i Liljenäs med medfinansiering av kommunen

 • Initiativ:  Parkeringen i Liljenäs som finns räcker inte till. På andra sidan av landsvägen sett från fotbollsplanen finns två gräsplättar som ägs av kommunen. Vi vill ha lov att använda denna mark, samt ekonomisk medfinansiering för att få till ytterligare pakeringsplatser.
  De två gräsplättarna mellan dessa områden ligger bra beläget från den nuvarande kommunalägda parkeringen då det finns ett övergångsställe. Här önskar vi även blinkande skyltar som varnar bilister att fotgängare är i närheten. Det önkas även en ny infart.

 • Beslut: Initiativet skickades vidare för utredning. Efter utredning beslutades det att inte genomföra initiativet eftersom initiativet inte är genomförbart på kommunens mark.

  Det markområde som föreslås i Grumsinitiativet ägs dels av kommunen, dels av en privat markägare. Den markyta som ägs av Grums kommun är detaljplanerad som bostadstomt vilket omöjliggör att använda ytan som parkering utan ändring av detaljplan. För den del av markytan som ägs av en privat markägare har kommunen ingen rådighet. I dialog med markägaren kan bygglov för parkering sökas.

25. Utöka öppettiderna på återvinningscentralen

 • Initiativ: Utöka öppettiderna på återvinningscentralen. Ha öppet varje lördag och kvällsöppet 2 dagar i veckan.

 • Beslut: Initiativet skickades vidare för utredning. Besöksfrekvensen på återvinningsscentalen ska mätas. Då mätningen behöver ske under både hög- och lågsäsong förlängs utredningstiden. Frågan kommer att lyftas igen under nästa Grumsinitiativsprocess.

26. Ojämlik kulturskola

 • Initiativ: Kommunen borde vara mer delaktig i kulturskolan i Grums. kommunen ska ta åt sig av regeringens agerande och ta ett tydligare ansvar för att säkra tillgängligheten och jämlikheten i kulturskolan.

 • Beslut: Initiativet skickadesvidare för utredning. Då det är en komplex fråga att utreda förlängs utredningstiden. Beredningsgruppen är bland annat intresserade av en undersökning gällande vad ungdomar önskar av en kulturskola.

27. Aktivering av Grums kulturskola

 • Initiativ: Aktivera Grums Kulturskola. Initiera projektet och sammankalla till ett uppstartsmöte. Åstadkomm en verksamhet som blir självgående.
 • Beslut: Initiativet skickades vidare för utredning. Då det är en komplex fråga att utreda förlängs utredningstiden. Beredningsgruppen är bland annat intresserade av en undersökning gällande vad ungdomar önskar av en kulturskola.

28. Att daglig verksamhet bygger varmkomposter och vanliga komposter till olika verksamheter i kommunen

 • Initiativ: Daglig verksamhet bygger varmkomposter och vanliga komposter till verksamheter i kommunen. Det kan ske på dagis och skolor så att barnen lär sig kretslopp/odling och ta hand om sitt avfall. Även äldreboende kan kompostera sitt avfall och odla med personalen. Kommunen ska stå för personal till tillverkning och materialkostnad till komposter.
 • Beslut: Initiativet skickades vidare för utredning. Utredningen visade att Södra skolan i utbildningssyfte kan ha en varmkompost där de komposterar eget avfall från fruktstunder, restprodukter från sina odlingar med mera. Skolan kan dock inte ta hand om matavfall från bespisningen för kompostering. Det är tyvärr inte möjligt att få en kompost byggd av Arbetsmarknadsenheten då inte kompetens finns kvar inom verksamheten.

  Den särskilda beredningen beslutade därför att genomföra initiativet genom att en varmkompost köps in till Södra skolan.

29. Gratis fixarservice till äldre

 • Initiativ: Införa gratis fixarservice till de som är 75 år eller äldre.
 • Beslut: Initiativet har skickats vidare till budgetberedningen.

30. Lekplats i Borgvik

 • Initiativ: Kolla upp möjligheten för en lekplats i Borgvik. Många yngre väljer nu att flytta hit och det medför också mer barnfamiljer. Vi har en förskola här med lekplats, som inte får användas under tiden det är verksamhet.
 • Beslut: Initiativet har skickats vidare till budgetberedningen.

31. Lekpark i Borgvik

 • Initiativ: Önskar att det fanns en lekpark i Borgvik för våra barn. Lekplatsen på förskolan är inte avsedd för användning under dagtid för de barn som inte går på förskolan. Det finns mycket barn här i Borgvik, samt föräldrar som skulle bli så glada över att få en lekplats att samlas vid.
 • Beslut: Initiativet har skickats vidare till budgetberedningen.

32. GC-vägen från Grönberg till Södra skolan delas med linje, en för cyklister och en för fotgängare

 • Initiativ: Cykel/gångbanan från Grönberg (Gamla vägen) ner till Södra skolan och Kompassens förskola bör delas med en ”fil” för fotgängare och en för cyklister.
 • Beslut: Initiativet skickades vidare för utredning. Utredningen visade att målning av gång/cykelbana behöver göras och nya skyltar som visar att det är en delad gång/cykelbana sättas upp. Det finns flera gång/cykelbanor i kommunen som inte är målade och åtgärder på samtliga bör samordnas. Kostnaden för detta är inte utredd.
  Att genomföra Grumsinitiativet uppskattas kosta cirka 100 000 kronor. Initiativet avslogs då kostanden ansågs vara för hög.

33. Cykelväg mellan Grums och Malsjö

 • Initiativ: Cykelväg mellan Grums och Malsjö. Det är många som cyklar och går efter vägen som är smal och mycket trafikerad.
 • Beslut: Initiativet skickades vidare för utredning. Frågan har utretts tidigare och det har framgått att kostnaden är alldeles för stor för att genomföra åtgärden. I utredningen undersöktes möjligheten att få statlig medfinansiering via länstransportplanen. Det visade sig att den medfinansiering som går att få inte räcker för att möjliggöra åtgärden i nuläget. Grumsinitiativet avslogs därför då kostnaden är för hög utifrån kommunens ekonomiska läge.

34. Cykelväg/promenadväg till/mot Malsjö/Borgvik/Värmskog

 • Initiativ: Cykelväg/promenadväg till/mot Malsjö/Borgvik/Värmskog, med
  första etappen Grums-Åshammar.
 • Beslut: Initiativet skickades vidare för utredning. Frågan har utretts tidigare och det har framgått att kostnaden är alldeles för stor för att genomföra åtgärden. I utredningen undersöktes möjligheten att få statlig medfinansiering via länstransportplanen. Det visade sig att den medfinansiering som går att få inte räcker för att möjliggöra åtgärden i nuläget. Grumsinitiativet avslogs därför då kostnaden är för hög utifrån kommunens ekonomiska läge.
   
Uppdaterad: 2022-12-13