Stöd enligt LSS

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den ger laglig rätt till olika former av stöd och service för vissa personer med funktionsvariation.

Blommor i cykelkorg

Foto: Grums kommun

För vem gäller lagen?

Lagen ger rätt till särskilt stöd och service som människor kan behöva, utöver vad de får genom andra lagar. Den innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. Syftet med lagen är att förbättra människors rätt till jämlikhet och delaktighet i samhällslivet. Livsvillkoren för personer med stora funktionsvariationer måste jämföras med livsvillkoren för personer utan.

De personer som omfattas av lagen delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsgrunder, så kallade personkretsar:

  1. person med utvecklingsstörning och person med autism eller autismliknande tillstånd
  2. person med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsvariationer efter hjärnskada i vuxen ålder, föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  3. person som till följd av andra stora och varaktiga funktionsvariationer som uppenbarligen inte beror på normalt åldrande och har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.

Förhandsbesked vid flyttning

Om du vill flytta har du rätt att redan innan du flyttar få besked om vad du kan få för stöd enligt LSS på den ort du flyttar till.

Vad betalar jag för stödet och servicen?

Stödet enligt LSS är i de flesta fall gratis. Om du bor i gruppbostad betalar du för din bostad men inte för gemensamma utrymmen. För barn som bor i familjehem eller i bostad med särskild service ska kommunen få underhållsbidrag från föräldrarna. För kulturella aktiviteter får kommunen ta ut ett självkostnadspris. För de som är på korttidstillsyn eller korttidsvistelse tas en kostnad ut för mat.

Kontaktdagar och samverkansskyldighet

Du som är förälder till barn med funktionsvariation har rätt till kontaktdagar och föräldrapenning i vissa fall till och med 23 års ålder. Läs mer om det hos Försäkringskassan och kontakta dem om du har frågor.

Kommunen har skyldighet att samverka med föreningar som företräder personer med funktionsvariation.

Så gör du för att ansöka om stöd enligt LSS

Stödet ska ges så att den enskilde har största möjliga inflytande. Du ska få stödet endast om du själv begär det. Den som är under 15 år eller uppenbarligen inte kan ta ställning till frågan ska få insatserna när en vårdnadshavare, god man, förvaltare eller förmyndare begär det.

Ansökan görs skriftligt eller muntligt till kommunens LSS-handläggare eller samordnare för personlig assistans. Du kan även ansöka via vår e‑tjänst. När du har ansökt görs en utredning för att bedöma om du har rätt till stöd.

Överklaga

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga. Du kan överklaga ett beslut enligt LSS genom att använda vår e-tjänst. Du kan också skriva en egen överklagan som du skickar till kommunen med post eller lämnar in till kontaktcenter i kommunhuset.

Uppdaterad: 2024-04-09