Avgifter och regler

Här finns information om ansökan, köregler, placeringsregler, vilka verksamheter som finns i kommunen samt avgifter.

Barn som badar fötterna

Foto: Grums kommun

Avgifter och regler för plats i förskola

Möjlighet till barnomsorg finns varje vardag mellan klockan 06.00 och 18.00. Personalen har fyra studiedagar per år då verksamheten är stängd. De vårdnadshavare som inte har möjlighet att ordna omsorg under dessa dagar, ska anmäla detta senast tre veckor i förväg, till en ansvarig rektor, så att en tillfällig plats kan ordnas.

Alla förskolor får mat från Jättestenskolans kök, förutom Borgviks förskola som lagar mat i eget kök. Städning sker dagligen hos alla förskolor.

Rätt till förskola

Alla former av förskoleplaceringar är frivilliga och tillhandahålls för barn som är folkbokförda samt asylsökande barn och barn med tidsbegränsat uppehållstillstånd som vistas i Grums kommun. Barn som är folkbokförda i annan kommun har rätt till förskoleplats endast om det finns särskilda skäl. Beslut om placering beslutas av rektor.

Förskola erbjuds från det att barnet fyllt 1 år och vars vårdnadshavare arbetar eller studerar, är föräldralediga för annat barn, är arbetslös, är sjukskrivna eller får sjukersättning.

Förskola erbjuds också för barn med eget behov enligt 8 kap 5 § skollagen samt barn i behov av särskilt stöd enligt 8 kap 7 § skollagen.

Ansökan

Ansökan sker via e-tjänst. Ansökan bör vara inlämnad så snart familjen vet behovet av plats, dock senast fyra månader innan önskat placeringsdatum. Om barnet har två vårdnadshavare ska ansökan göras
gemensamt.

Om vårdnadshavarana inte är sammanboende och bor i olika kommuner kan enbart den kommun där barnet är folkbokförd erbjuda förskoleplats.

Följ länken här nedan för att ansöka om plats, säga upp plats, ansöka om autogiro med mera.

E-tjänster och blanketter inom barn och utbildning - förskola och fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Garantitid
  Vårdnadshavare som har anmält behov av förskola har platsgaranti i kommunen inom fyra månader, men inte till specifik förskola. Om plats inte erbjuds i tid kompenseras vårdnadshavaren med två avgiftsfria månader. Rektor beslutar om vårdnadshavaren ska kompenseras.
 • Erbjudande om plats
  Vid fördelning av lediga platser tas hänsyn till barngruppens sammansättning, närhetsprincipen och vårdnadshavarens önskemål. Barn med syskon placerad i förskolan har förtur till placering på samma förskola om plats finns. Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon och även barn som bor i samma hushåll. Vid platsbrist kan syskon komma att erbjudas plats på olika förskolor.

  Om vårdnadshavarna har en skuld till kommunen avseende obetalda barnomsorgsavgifter ges inget erbjudande om plats förrän skulden är betald. Barn i behov av stöd enligt 8 kap 7 § skollagen samt barn med rätt till avgiftsfri allmän förskola erbjuds 15 tim./vecka.

  När en plats är ledig skickas placeringsbeslut ut. Om svar inte inkommit vid angiven tidpunkt eller om man tackar nej, så är garantin förbrukad och ny plats måste sökas. Barnets inskolning på förskolan ska tidigast börja på placeringsdatumet.

  Om barnet står i kö till kommunal förskola men får en plats i enskilt driven förskola, tas barnet ur den kommunala kön.

Byte av förskola

Önskar du byta kommunal förskola inom Grums kommun behöver du göra en ansökan om överflyttning. Denna blankett finns på www.grums.se. Ansökan kan göras tidigast i januari och senast den 15 april det år som du önskar omplacering. Omplaceringar görs i augusti, om det finns lediga platser. Garantitiden på 4 månader gäller inte.

Olika förskoleplaceringar

 • Placering barn 1-3 år (gäller fram till hösten det året barnet fyller 3)
  Vårdnadshavaren kan enbart få en ordinarie placering. Det innebär att man betalar full avgift för platsen i förskolan oavsett hur många timmar behovet utgör. Du får ha så mycket närvarotid för barnet som du behöver, dvs. den tid som du arbetar/studerar plus restid till och från arbetet/lärosätet. Är du arbetslös eller föräldraledig har du rätt att lämna ditt barn 15 timmar/veckan de dagar och tider som förskolan erbjuder.

  Tider och dagar är inte flyttbara. Utökning av tid sker enbart om du börjar arbeta eller studera och därmed har behov av mer tid. Du har även rätt att lämna ditt barn på skollov. Dock gäller särskilda regler för sommaren då barnet ska ha minst 4 veckors sammanhängande ledighet. Full avgift gäller hela året.
 • Placering barn 3-5 år (gäller från hösten det året barnet fyller 3)
  Har du en ordinarie placering och väljer att behålla den, betalar du full avgift men får avgiften reducerad med 33% under sep-maj, från augusti det år ditt barn fyller 3 år. Du får ha så mycket närvarotid för barnet som du behöver, dvs. den tid som du arbetar/studerar plus restid till och från arbetet/lärosätet. Är du arbetslös eller föräldraledig har du rätt att lämna ditt barn 15 timmar/veckan de dagar och tider som förskolan erbjuder. Tider och dagar är inte flyttbara. Utökning av tid sker enbart om du börjar arbeta eller studera och därmed har behov av mer tid. Du har även rätt att lämna ditt barn på skollov. Dock gäller särskilda regler för sommaren då barnet ska ha minst 4 veckors sammanhängande ledighet. Full avgift gäller juni-aug.
 • Placering barn 3-5 år (gäller från hösten det året barnet fyller 3)
  För att ha en kostnadsfri allmän förskola, måste en anmälan göras och skickas in till kommunen. Denna blankett finns på www.grums.se. Denna placering innebär att du har rätt att lämna ditt barn 15 timmar/veckan de dagar och tider som förskolan erbjuder. Kostnadsfri allmän förskola omfattar 525 timmar/år. Tider och dagar är inte flyttbara. Ingen avgift erläggs utan är helt kostnadsfri. Barnet är ledig alla skollov och studiedagar. Utökning av tid kan inte ske. Har du behov av mer tid behöver du anmäla att du behöver övergå till en ordinarie placering och du betalar därmed full avgift som är reducerad med 33 % under sep-maj. Placeringen gäller läsårsvis vilket innebär att ny ansökan måste göras senast 15 maj månad inför varje läsår om det inte görs går platsen automatiskt över till en betalande plats från läsårets början.

  Kostnadsfri allmän förskola kan du anmäla när som helst under året, när ditt behov uppstår. Dock tidigast augusti det året ditt barn fyller 3 år. Sista anmälan för kostnadsfri allmän förskola pågående läsår är 28/2. För att få kostnadsfri allmän förskola måste man ha en placering sedan tidigare eller samtidigt ansöka om en placering. Det går inte att övergå till kostnadsfri allmän förskola under sommaren.

Byte mellan olika förskoleplaceringar

Om man har en ordinarie förskoleplacering och vill övergå till en kostnadsfri allmän förskoleplacering gäller en handläggningstid på två månader där avgift erläggs under handläggningstiden. Om man har en kostnadsfri allmän förskoleplacering och vill övergå till en ordinarie placering kan detta göras omgående, men måste meddelas till kommunen.

Tid i förskolan

 • Öppettider
  Förskola erbjuds helgfri måndag-fredag 06.00-18.00. Midsommarafton, julafton och nyårsafton har förskolan stängt. Under fyra dagar per år har förskolan stängt för gemensam fortbildning. Alternativ verksamhet erbjuds vid behov till de vårdnadshavare som inte löser barnomsorg på egen hand. Barn med vistelsetid 15 tim./veckan erbjuds inte alternativ verksamhet dessa 4 dagar.
 • Schema
  Schema över barnets närvarotid ska lämnas digitalt i Skola24. Närvarotid är den tid då vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar, sover före eller efter nattarbete eller är sjukskrivna samt restid och tid för lämning och hämtning. Alla schemaändringar ska göras i skola24.
 • Lämning och hämtning
  Det är vårdnadshavaren som ansvarar för barnets lämning till och hämtning från förskolan. Om någon annan ska lämna/hämta barnet ska detta registreras i närvarosystemet Skola24. Om barnet bor växelvis hos sina vårdnadshavare är det den som barnet för tillfället bor hos som avgör vem som ska lämna och hämta barnet.
 • Vid arbete
  Barnets tid i verksamheten bestäms av vårdnadshavarnas arbetstid, restid samt sovtid före och efter nattarbete. Är vårdnadshavarana sammanboende gäller att den som börjar sist lämnar och den som slutar först hämtar på förskolan. Barn vars tillsynsbehov är mindre än 15 tim./vecka har rätt att utöka tiden till 15 tim./vecka. Arbetsgivarintyg ska lämnas in vid begäran av rektor.
 • Oregelbunden arbetstid
  Barn vars vårdnadshavare har oregelbunden arbetstid med ledighet minst en hel vecka har rätt att vistas i förskolan 15 timmar under den lediga veckan, gäller barn 3-5 år.
 • Vid studier
  Barnets tid i verksamheten bestäms av vårdnadshavarnas studietid och restid. Det är studiernas omfattning som ligger till grund för barnets närvarotider. Heltidsstudier jämställs med heltidsarbete. Studieintyg ska lämnas in vid begäran från rektor.
 • Vid sjukskrivning/sjukersättning/tillfällig
  föräldrapenning när syskon är sjuk

  Beroende på orsaken kan behovet av barnomsorg variera. Närvarotiden beslutas i samråd mellan vårdnadshavare, pedagoger och beslutande rektor. Dock får inte närvarotiden överstiga 30 tim /vecka.
 • Vid föräldraledighet/graviditetspenning/tillfällig
  föräldrapenning vid syskons födelse

  När vårdnadshavare är föräldraledig för annat barn eller får graviditetspenning har barn rätt till 15 tim./vecka enligt den form av förskoleplacering ni har. Närvarotidens förläggning beslutas av rektor.
 • Vid arbetslöshet
  När vårdnadshavare är arbetslös har barn rätt till15 tim./vecka enligt den form av förskoleplacering ni har. Närvarotidens förläggning beslutas av rektor.
 • Arbetsmarknadsåtgärder
  Vårdnadshavare som omfattas av arbetsmarknadsåtgärder genom arbetsförmedlingens försorg, räknas inte som arbetslös utan har rätt till den tid behovet avser utifrån åtgärden.
 • Vid barnets eget behov av förskola
  För barn placerade enligt 8 kap 5 och 7 § skollagen beslutas närvarotidens omfattning och förläggning av rektor.
 • Vid semester eller annan ledighet
  Under vårdnadshavares semester eller annan ledighet ska även barnet vara ledigt från förskolan.
 • Vid gemensam vårdnad/växelvis boende är regeln den att barnets närvaro följer den vårdnadshavare vars platsvecka det är.

Barnets rätt till ledighet

Barnet har också rätt till ledighet under året och skall ha en sommarledighet på minst 4 veckor i sträck. För barn med närvarotid 15tim/veckan beslutas dessa fyra veckornas förläggning av rektor. Vilka veckor det gäller, meddelas i och med utlämningen av informationsbrev om sommarschema. Avvikelse från denna bestämmelse kan beslutas av rektoren om särskilda skäl finns.

Avgiftsbestämmelser

 • Barnets placering
  Avgiften bestäms utifrån vilken placeringsform ni valt. Barn med ordinarie förskoleplacering 1-3 år betalar full avgift under hela året enligt taxa. Barn med ordinarie förskoleplacering 3-5 år betalar full avgift enligt taxa med en reduktion på 33% under sep-maj. Barn med avgiftsfri allmän förskoleplacering betalar ingen avgift.
 • Hushållets sammanlagda inkomst
  Avgiften bestäms även utifrån hushållets sammanlagda inkomst per månad före skatt, dock högst 50 340 kronor per månad (oavsett i vilket land inkomsten intjänats). Med inkomst per månad menas årsinkomsten delad med 12. Med hushåll avses ensamstående, sammanboende eller makar folkbokförda på samma adress.
 • Antalet barn i hushållet
  Sist bestäms avgiften utifrån antalet barn i hushållet som är placerade i kommunal och fristående verksamhet i Grums kommun. Avgift betalas för högst 3 barn i samma hushåll. Barn 1 utgör det yngsta barnet. Maxtaxa tillämpas gemensamt för förskolebarn och fritidshemsbarn i samma familj.


Taxa

Tabellerna är beräknade på maxtaxa per månad (50 340 kr/mån).

Förskolebarn 1-5 år


% av totala inkomsten

1-3 år

3-5 år (sep‑maj)

3-5 år (juni‑aug)

Barn 1

3 %

1510 kr/mån

1011 kr/mån

1510 kr/mån

Barn 2

2 %

1007 kr/mån

615 kr/mån

1007 kr/mån

Barn 3

1 %

503 kr/mån

337 kr/mån

503 kr/mån

Barn 4


Ingen avgift

Ingen avgift

Ingen avgift


Skolbarn 6-12 år


% av totala inkomsten

6-12 år

Barn 1

2 %

1007 kr/mån

Barn 2

1 %

503 kr/mån

Barn 3

0,67 %

337 kr/mån


Skollovstillsyn


% av totala inkomsten

6-12 år

Barn 1

1 %

200 kr/mån

Barn 2

0,5 %

200 kr/mån

Barn 3

0,33 %

200 kr/mån


Lovtillsyn vänder sig till 6 -12 åringar. I lovtillsynen skrivs man in per termin och debiteringen sker månadsvid. Lovtillsyn kan endast erhållas för de lovdagar som är generella för hela kommunen.


Tillämpningsregler för taxa

 • Avgift ska betalas av platsinnehavare
  Med platsinnehavare avses vårdnadshavare eller motsvarande som sammanbor med barnet och som har behov av förskola. Avgift betalas från beslutad placeringsdag oavsett om platsen nyttjas eller inte. Avgiften betalas i förskott 12 månader per år. När placering påbörjas under kalendermånad betalas kalenderdagavgift per dag.
 • Delad plats (växelvis boende)
  Med delad plats menas att barnet bor växelvis hos sina vårdnadshavare. Vårdnadshavarna debiteras var för sig utifrån respektive hushållsförhållanden och inkomst. Den sammanlagda avgiften får inte överskrida maxtaxan för en plats.
 • Inkomstredovisning
  Platsinnehavaren ansvarar för att korrekta uppgifter lämnas om hushållets avgiftsgrundande inkomst och andra uppgifter förändras som kan påverkar barnomsorgsavgiften. Inkomstuppgifter kan kontrolleras hos arbetsgivare och myndighet, samt när rektor/administratör så begär. Förändringar som avser kortare tid än en månad anmäls inte.

  Anmälan om förändrade inkomst- och hushållsförhållanden ska ha inkommit till barnomsorgens administratör senast den 25:e för att gälla från och med nästkommande månad. Om inkomstredovisning inte lämnas debiteras avgift enligt maxtaxa fram till dess att inkomstredovisning lämnats.
 • Autogiro
  Betalning kan ske via autogiro. Blanketten finns i vår e-tjänst på ww.grums.se och skickas till Grums kommun, 664 80 Grums.

Kontroll och Justering

 • Avgiftskontroll
  Årlig inkomstkontroll görs hos Skatteverket. Inkomstkontroll görs två år bakåt i tiden. Avgiftsjustering görs utifrån det år kontrollen avser. Det kan innebära återbertalning eller efterkrav av avgift.
 • Återbetalning eller efterkrav av avgift
  Om det visar sig att vårdnadshavaren betalat in för lite respektive för mycket i barnomsorgsavgift sker en avgiftsjustering. Belopp under 200 kronor återbetalas eller faktureras inte. Inkomstuppgifter kan komma att kontrolleras hos arbetsgivare och myndighet.
 • Om barnomsorg inte betalas
  Om barnomsorgen inte betalas går det ut en påminnelse. Om avgift inte betalas efter påminnelsen går det ut ett kravbrev där avgifts betalning krävs för att vårdnadshavaren ska få behålla placeringen. Om avgift inte betalas efter kravbrev förlorar vårdnadshavaren sin placering och fakturan går till kronofogden alternativt till inkasso (Justitia).

Särskilda undantag

 • Vid stängd verksamhet
  Avgiften reduceras om verksamheten måste stängas och annan verksamhet inte kan erbjudas. Avbrottet måste uppgå till minst en hel dag. Reducering sker med kalenderdagavgiften för stängd dag.
 • Fortbildning/planering
  Under fyra dagar per år har verksamheten tid för gemensam fortbildning. Alternativ verksamhet kan erbjudas. Någon reduktion av avgiften medges inte för dessa dagar.
 • Force majeure
  Om verksamheten måste stängas på grund av extraordinära orsaker gäller force majeure. De som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av detta har inte rätt till skadestånd från kommunen.
 • Vid barns sjukdom
  Avgiften reduceras vid ett och samma barns sjukdom efter en sammanhängande frånvaro på mer än 21 kalenderdagar. Reducering sker med kalenderdagavgiften för varje sjukdag från och med dag 22. Frånvaron ska styrkas med läkarintyg.
 • Barn i behov av särskilt stöd
  Barn placerade enligt 8 kap 7 § skollagen (behov av särskilt stöd) har rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar/vecka. För barn med ett större tillsynsbehov än 15 timmar betalas en reducerad avgift under hela året.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag då uppsägningsblanketten inkommit till kommunen. Detta gäller även om platsen inte har tillträtts. Under uppsägningstiden betalas avgift.

Vid delad plats ska uppsägningen göras av vårdnadshavarna var för sig.
När placering upphör under kalendermånad betalas kalenderdagavgift per dag. Vid byte inom Grums kommuns förskolor och fritidshem tillämpas ingen uppsägningstid om placeringen löper utan avbrott. Vid byte från Grums kommuns verksamheter till annan kommun eller enskilt driven verksamhet gäller en uppsägningstid på två månader.

Flytt till annan kommun

Vid flytt till annan kommun får plats behållas i två månader räknat från flyttningsdagen.

Vilande plats

Om det finns särskilda skäl kan plats begäras vilande i högst tre månader förutsatt att barnet varit inskrivit i och närvarat i verksamheten under minst två månader.

Ansökan om en vilande plats görs senast en månad före sista närvarodagen hos rektor Ingen schemaändring ska göras och avgift betalas under hela frånvarotiden enligt gällande taxa.

Avstängning

Avstängning från förskola kan ske om avgiften inte betalas, om platsen erhållits på grund av felaktiga uppgifter, om rätten till plats upphör eller om platsen inte nyttjas på 2 månader.

Om platsen inte nyttjas på 2 månader avslutas placeringen och ny ansökan om förskoleplats krävs. Avgift betalas i två månader från att beslut om avstängning har fattats av rektor Det är vårdnadshavarnas ansvar att vid barns frånvaro meddela förskolan.

Uppdaterad: 2021-04-27

Kontakt

Frida Lindberg
Rektor/ områdeschef, ansvarig för barnplaceringar samt öppna förskolan
0555-421 07
frida.lindberg@grums.se

Marie-Louise Dahl
Rektor, ansvarig för förskolorna:
Backvägen, Kullerbyttan, Svalan, Slottsbron, Segmon
0555-422 41
marie-louise.dahl@grums.se

Anne Glans
Rektor, ansvarig för förskolorna:
Kompassen, Viljan, Åshammar, Borgvik och Mossen
0555-421 97
anne.glans@grums.se

Lisbeth Wielbass
Avgiftshandläggare barnomsorg
0555-421 58
lisbeth.wielbass@grums.se

Navigera vidare