Personuppgifter

Grums kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det är viktigt för oss att du känner att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt. Här kan du läsa mer om vilka uppgifter vi behandlar om dig och varför.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. Till exempel när vi skriver utredningar eller handlägger ärenden.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Grums kommun hanterar personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Det kan till exempel vara för att:

 • tillhandahålla förskola och skola för barn och ungdomar och kunna erbjuda skolhälsovård
 • hantera bygglov och planera mark
 • ta hand om våra gator
 • ta hand om avfall och tillhandahålla vatten och avlopp
 • utöva tillsyn inom områdena alkohol och tobak, miljö och livsmedel
 • vår webbplats grums.se ska fungera, se: Cookies
 • utföra vårt uppdrag för de som har behov av stöd i form av god man eller förvaltare
 • tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, bostadsanpassning och flyktingmottagande
 • lokala arbetsmarknadsåtgärder och integration på arbetsmarknaden
 • samverka med externa aktörer inom näringsliv och turism
 • genomföra val
 • kunna fatta beslut i ärenden och personuppgifter kan förekomma i underlag för beslut, kallelse och protokoll
 • ta hand om Grumsinitiativ, synpunkter, frågor och felanmälningar från enskilda
 • administrera uppgifter om kunder och leverantörer, till exempel för att tillhandahålla kommunala tjänster och hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar
 • administrera upphandlingar och avtal med olika leverantörer
 • hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister
 • informera och marknadsföra kommunens verksamheter i olika sammanhang
 • rekrytera nya medarbetare

Vad har vi för rätt att hantera dina personuppgifter?

Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där. Det finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling:

 • samtycke
 • avtal
 • rättslig förpliktelse
 • skydd för grundläggande intressen
 • uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
 • efter en intresseavvägning

Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. När vi använder bilder inhämtar vi ditt samtycke.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar de personuppgifter som vi behöver för ändamålet med varje behandling. Exempelvis namn, kontaktuppgifter och personnummer i de fall det behövs.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vad gäller om du samtyckt till att vi hanterar dina uppgifter?

Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta Grums kommuns kontaktcenter. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara:

 • adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig
 • uppgifter från andra myndigheter
 • uppgifter från kredit- och upplysningsföretag

När är du skyldig att lämna uppgifter till oss?

Om du ansöker om en tjänst eller service som kommunen tillhandahåller behöver du lämna dina personuppgifter. Likaså om du ingå avtal med oss. Om du inte gör det kan kommunen inte handlägga ditt ärende. I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss så informerar vi dig.

Till vilka andra lämnar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dem. De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer)
 • information (webb och sociala medier).
 • IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av våra IT-lösningar)
 • transporter (logistikföretag, taxi- och bussbolag för persontransporter)
 • personal (rekryteringsföretag, ledar- och medarbetarundersökningar, företagshälsovård)

Överföring till tredje land

Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land så informerar vi dig.

Dina rättigheter

Du kan få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig och du har rätt att få felaktiga uppgifter uppdaterade och rättade.

Du kan begära att vi ska radera din information. Vi får inte radera information som lagen kräver att vi behåller. Kommunen bevarar och arkiverar allmänna handlingar. Detta styrs av arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder inte att alla personuppgifter behöver arkiveras. Grums kommun har skriftliga rutiner för hur personuppgifter ska bevaras och gallras och sparar inte personuppgifter längre än vad vi behöver.

Du har alltid rätten att göra invändningar om vår hantering av dina personuppgifter. Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Offentlighetsprincipen

Grums kommun är en offentlig verksamhet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Uppdaterad: 2024-02-19

Kontakt

Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen i Grums kommun är personuppgiftsansvarig.

Dataskyddsombud
En av dataskyddsombudets uppgifter är att kontrollera att personuppgifter hanteras på rätt sätt och i enlighet med det som står i dataskyddsförordningen. Du är alltid välkommen att kontakta kommunens dataskyddsombud om du har frågor kring hur dina personuppgifter hanteras.

Louise Eklund Karlsson
Dataskyddsombud
0555-421 49
louise.eklundkarlsson@grums.se